AD 1 Feng Shengli 2

Professor Feng Shengli
The Chinese University of  Hong Kong

AD 2 Xing Fuyi 2

Senior Professor Xing Fuyi
Central China Normal University

AD 3 Liu Hong 2

Professor Liu Hong
Nanyang Technological University

AD 4 Chen Sihe 2

Professor Chen Sihe
Fudan University

AD 5 Xin Shichang 2

Professor Hsin Shih-Chang
National Tsing Hua University

AD 6 C Kubler 2

Professor Cornelius C. Kubler
Williams College U.S.A.

AD 7 Yuan Boping

Dr Yuan Boping
Cambridge University

AD 8 Xie Xijin 2

Professor Tse Shek Kam
The University of Hong Kong